Kraunasi...
Puslapis atnaujintas 2013-10-04
STRUKTŪRA • • • Vadovai
Mokyklos direktorius ROMANAS JASULAITIS

Telefonai:
darbo 8 37 341402
mobilus +37069822987
El. paštas: romanasj@yahoo.com

Gyvenimo aprašymas

Gimimo metai:
1958 m. gegužės 20 d.

Tautybė:
Lietuvis.

Šeimyninė padėtis:
Vedęs.

Išsilavinimas:
1979-1984 Vilniaus pedagoginis institutas. Istorijos, visuomenės mokslo ir  tarybinės valstybės ir teisės mokytojo kvalifikacija.
1966-1977 Kelmės rajono Kražių vidurinė mokykla.

Darbo patirtis:
1984-1985 LR Vidaus reikalų ministerijos Kauno miesto centrinis milicijos komisariatas, milicijos leitenantas.
1985- 1991  Kauno 7-oji  vidurinė mokykla, istorijos mokytojas.
199-1994 Kauno 7-oji vidurinę mokykla, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
1994 iki dabar Kauno Šančių vidurinės mokyklos direktorius.

Dalyvauta projektuose:
2002-2003 m. SOCRATES Comenius 1 „Aš – turizmo gidas“
2004-2005 m. m. SOCRATES Comenius 1.2 „Medis Europos kultūroje“.
2004 -2006m. ŠMM ir ŠPC projektas „Vertinimas ugdymo procese“.
2004-2006 m.m. SOCRATES Comenius 1.3 „Mokykla, kurioje gerai jaučiuosi“.
2006 m. SOCRATES Comenius „Per pažinimą į toleranciją“.
2007 m. SOCRATES Comenius projektas pagal mokymosi visą gyvenimą programą „Gerbk skirtumus ir įvertink panašumus“.
Inicijavau mokyklos  ir miesto projektus: Janinos Degutytės įamžinimas Kauno mieste ir Šančiuose, 2004-2006 m.m., „Tapk lyderiu“, 2006m., „Mokyklos prezidento rinkimai“, 2006m., „Pilietiškumas ir demokratija“, 2007 m.

Skaityti pranešimai konferencijose:
2004 m. respublikinė teorinė-praktinė  konferencija „Vertinimo kaitos patirtis. Ką darysime toliau?“, „Vertinimas kaip ugdymo proceso dalis“ p.67-68.

Skelbti straipsniai spaudoje:
„Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo kaita“, 2004 m. „Švietimo ir mokslo ministerijos informacinis leidinys“.

Dalyvauta parodose:
Kauno miesto švietimo įstaigų patirtis, diegiant vidaus audito metodiką. 2005, Kaunas (mokytojų darbo savianalizės formos įvairiose mokytojo veiklos mokykloje srityse, tyrimas „Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas“).
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: geroji Kauno mokyklų patirtis. 2005, Kaunas („Vertinimo kaitos samprata Kauno Šančių vidurinėje mokykloje“).

Dalyvauta rengiant leidinius:
„Mokyklos kultūra ir patirtis“. 2006, Kaunas.

Kalbos:
Lietuvių (gimtoji), vokiečių ,rusų (gerai – žodžiu ir raštu).

Darbo kompiuteriu patirtis:
MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer, MS Power Point.

Pomėgiai:
Kelionės, sportas, filosofija, poezija.

Kita:
Istorijos mokytojas metodininkas
II vadybinė kategorija
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui VIOLETA ČIULDIENĖ

Telefonai:
darbo 8 37 341505
namų 8 37 76 38 82
mobilus.+37067781941
El. paštas: violetaic@yahoo.com

Gyvenimo aprašymas

Gimimo metai:
1957 m. spalio 31 d.

Tautybė:
Lietuvė.

Šeimyninė padėtis:
Ištekėjusi.

Išsilavinimas:
1976-1981 Vilniaus valstybinis universitetas, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojos specialybė.
1973-1976 Vilniaus 39-ji vidurinė mokykla.

Darbo patirtis:
1981-1984 Vilniaus 19-ji vidurinė mokykla, užklasinio darbo organizatorė.
1985-1994 Kauno 35-ji vidurinė mokykla, istorijos mokytoja.
1994-iki dabar Kauno Šančių vidurinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2008-09-18/2010-09-17 Švietimo konsultantas, pažymėjimas SK Nr.1827, Vilnius.
Pedagoginės stažuotės vadovas (mentorius), pažymėjimas Nr.17, 2007-11-30.

Dalyvauta projektuose:
2007m. Respublikinis projektas „Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo turinio programų diegimui.“
Atnaujinto ugdymo turinio konsultantas.
Darbo grupės narė „Mokymosi krūvių mažinimo mokykloje galimybės internetiniam puslapiui parengti. PPRC direktoriaus įsakymas NR.1.18-97, 2008 birželio 19 d.
2009 m. Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas (VPI-2.1-ŠMM-01-V-01-003).

Vesti seminarai:
2006 m. parengta programa „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų projekto konkursui“ devizu „Sėkmės formulė“ laimėjo I-ąją vietą ir buvo pravesta 10 mokytojų švietimo centrų visoje Lietuvoje 20 seminarų.
2006 m. vestas seminaras Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytojams „Vertinimo metodikų diegimo įvairovė ugdymo procese“.
2006  m. Joniškio rajono švietimo centre vestas seminaras „Vertinimo metodikų diegimo įvairovė ugdymo procese“.
2007 m. Laimėjo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo konkursą „Vertinimo metodikų diegimo įvairovė ugdymo procese“. Programa buvo realizuota 10 mokytojų švietimo centrų visoje Lietuvoje.
2007 m. Laimėjo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo konkursą „Stebimasis vertinimas ugdymo procese“ ir pravedė 5 seminarus.
2007 m. laimėtas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo konkursas „Vertinimo reikšmė mokinio pažangai“.
2009-04-24 vestas seminaras KRŠC pagal akredituotą programą „Pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas“ istorijos mokytojams.
2009-09-14 vestas seminaras KPKC „Pamokos planavimas įgyvendinant bendrąsias programas“.

Kvalifikacijos tobulinimas:
Kvalifikacijos kėlimas VDU konferencijoje „Švietimo kokybės gerinimas: problemos ir perspektyvos“, 2008-05-23, Nr. SK 8081.
Kvalifikacijos kėlimas PPRC autorinis Geoffrey Petty seminaras „Šiuolaikinis mokymas“,2008-09-11, Nr. 10512
Kvalifikacijos kėlimas „Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo srityje“, 2008-10-15 Nr.SFPK-302.
Kvalifikacijos kėlimas PPRC „Nūdienos mokykla: brandus organizacijos valdymas“, 2009-01-26
Kvalifikacijos kėlimas PPRC seminare „Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimas“,2009-02-05 Nr.24624
Kvalifikacijos kėlimas PPRC seminare „Tobuliname vadovavimą-tobuliname mokyklą“,2009-04-17 Nr. 28737

Straipsniai:
V.Čiuldienė „Mokytojo darbas mažina mokymosi krūvius“ . Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2008‘18.
V.Kapočienė, V.Čiuldienė „Stebimasis vertinimas mokymosi procese“. Leidinys. Pedagoginės sistemos tobulinimas. 2007.

Kalbos:
Lietuvių (gimtoji), vokiečių (su žodynu), rusų (gerai – žodžiu ir raštu), lenkų (su žodynu).

Darbo kompiuteriu patirtis:
ECDL START pradmenų pažymėjimas LT 021575, 2007-12-28.

Pomėgiai:
Liaudies muzika, kelionės, šokiai.

Kita:
Lietuvos Respublikos vyriausybės, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos apdovanojimas „2000 Metų Mokytojas“.
Istorijos mokytoja ekspertė.
II vadybinė kategorija.
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui VESTA ŽIŪRAITIENĖ

Telefonai:
darbo 8 37 341505
mobilus.+37067780161
El. paštas: vesta@ziuraitis.lt

Gyvenimo aprašymas

Gimimo metai:
1976-02-24

Tautybė:
Lietuvė.

Šeimyninė padėtis:
Ištekėjusi.

Išsilavinimas:
2002 – 2005 Vytauto Didžiojo universitetas, edukologijos magistro laipsnis, ugdymo organizavimo specialybė.
1994 – 2000 Vytauto Didžiojo universitetas, katalikų teologijos bakalauro laipsnis, teologo specialybė.
1982 – 1994 Kauno 49 vidurinė mokykla.
1982 – 1989 Kauno I-oji muzikos mokykla.

Darbo patirtis:
1995 – 1997 Kauno Šilainių vidurinė mokykla, tikybos mokytoja.
1997 – 1998 Kauno J. Jablonskio gimnazija, tikybos mokytoja.
1998 – 1999 Kauno pradinė mokykla – darželis „Saulutė“, tikybos mokytoja.
2000 – 2002 Lietuvos katechetikos centras, koordinatorė.
2002 – 2012 Kauno Šančių vidurinė mokykla, tikybos mokytoja.
2012-05 – iki dabar Šančių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja ekspertė.

Dalyvauta projektuose:
Nuo 2010 m. Darbo grupės narė vertinant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas KPKC Nr. PA - 264.
2011 m. Tarptautinis NordPlus projektas „Atsinaujinanti energija šiandien – išgelbėtas pasaulis rytoj“.
2011 – 2012 m. Respublikinis projektas „Besimokančių mokyklų tinklai“.

Dalyvauta parodose:
2011 m. Dorinio ugdymo mokytojų metodinių darbų paroda „Metodų įvairovė tikybos pamokoms ir popamokiniam ugdymui“.
2012 m. Mokytojų gerosios patirties sklaidos paroda „Vertinimas ugdant“.

Vesti seminarai:
2011 - 2012 m. vesti seminarai dorinio ugdymo mokytojams „Dorinio ugdymo pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Kvalifikacijos tobulinimas:
2011 m. Kvalifikacijos kėlimas ES SF projekto „Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ KPKC Nr. BA – 460.

Kalbos:
Lietuvių (gimtoji), rusų (gerai – žodžiu ir raštu), anglų (gerai – žodžiu ir raštu).

Darbo kompiuteriu patirtis:
MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer, MS Power Point.

Pomėgiai:
Kelionės, knygos, muzika, menas.

Kita:
Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė.
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio daliai DANGIRAS GRIGALEVIČIUS
Telefonas/faksas: 8 37 341403
El. paštas: dangirui@gmail.com