Mokinių priėmimas

Prašymai pradėti mokytis 2021-2022 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val. per savivaldybės informacinę sistemą https://www.imokykla.kaunas.lt/.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. Prašymus sistemoje galima pateikti iki gegužės 31 d. Vėliau prašymai pateikiami tik pasirinktoje mokykloje.
Asmenys į mokyklą priimami vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T- 33, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021-2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-3733 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatų patvirtinimo“

Kauno miesto savivaldybės informacija

Kauno Šančių mokykloje – daugiafunkciame centre (nuo rugsėjo mėn. VDU klasikinio ugdymo mokykla) vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo (I ir II dalys) programos su integruotu klasikinio ugdymo turiniu.

Planuojamų priimti mokinių skaičius, klasių komplektai, laisvos vietos:

Klasės Klasių skaičius Mokinių skaičius Laisvos vietos
Priešmokyklinė grupė 1 18 18
1 klasė 2 40 40
2 klasė 2 29 10
3 klasė 1 20 4
4 klasė 1 23 1
5 klasė 2 40 20
6 klasė 2 37 10
7 klasė 1 21 5
8 klasė 1 24 2
9 klasė 1 26 4
10 klasė 2 36 7

Taip pat turime laisvų vietų 10,5 val. priešmokyklinio ugdymo grupėje (Vaidoto g. 115). Informaciją apie laisvas vietas ir registraciją į darželį galite sužinoti adresu: http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Atsakoma į Jums rūpimus klausimus telefonu (8 37) 34 58 68 ir elektroniniu paštu vaidotopm@vaidotas.kaunas.lm.lt

Jei turite klausimų dėl registracijos mokytis mūsų mokykloje, maloniai prašome kreiptis telefonu Nr. 867780071 į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Jurgitą Sūnelaitienę.

Mokinių priėmimo komisijos posėdžių 2021 m. grafikas:

Birželio 03 d. 14.00 val.
birželio 10 d. – 14.00 val.
birželio 22 d. – 14.00 val.
rugpjūčio 27 d. – 11.00 val.
Posėdžiai vyksta 4 kabinete.

Raštinės darbo laikas:
Darbo dienomis 8–17 val.

Atsakingo asmens
el. paštas – sanciai@sanciai.kaunas.lm.lt
telefono Nr. 8 37 341509
arba kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui J. Sūnelaitienę, tel. Nr. 867780071

Mokyklos raštinės darbo laikas moksleivių atostogų metu:
I–IV – 8–16 val.
V – 8–16.30 val.

Priėmimo mokytis tvarka

Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33.

Priimant į Kauno Šančių mokyklą – daugiafunkcį centrą 2020–2021 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorija:
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą (PDF dokumentas)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą (1–4 klasės) (PDF dokumentas)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5–8 klasės) (PDF dokumentas)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (9–10 klasės) (PDF dokumentas)

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje.

Mokiniai priimami mokytis pagal pradinio (1-4 klasės) ir pagrindinio (5-10 klasės) ugdymo programas.
• Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pradinio išsilavinimo pažymėjimą.
• Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

Prašymai dėl priėmimo į mokyklą priimami mokyklos raštinėje.

Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, įforminamas sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisija

Pirmininkas — Ramunė Šmitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Sekretorius — Sandra Gudunskienė, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė.

Nariai:
Rita Visockienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Ingrida Pagrandienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
Rita Levišauskienė, tėvų atstovė.

Mokinių priėmimo komisijos posėdžių 2021 m. grafikas:

Birželio 03 d. 14.00 val.
birželio 10 d. – 14.00 val.
birželio 22 d. – 14.00 val.
rugpjūčio 27 d. – 11.00 val.
Posėdžiai vyksta 4 kabinete.

Įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo (PDF dokumentas)

Mokinių priėmimo į mokyklą nenuolatinės komisijos darbo reglamentas

Atnaujinta: 2021-03-26