Ugdymo procesą reguliuojantys dokumentai

Ugdymo proceso organizavimo Kauno Šančių mokykloje-daugiafunkciame centre aprašas

Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro nuotolinio darbo pamokoje tvarka

Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Kauno Šančių mokyklos–daugiafunkcio centro pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Pamokų laikas

1–4 klasės:

1 pamoka – 8.05-8.50
2 pamoka – 9.00-9.45
3 pamoka – 9.55-10.40
Pertrauka 45 min.,
10.40-11.25 valgo 1-4 klasių mokiniai
4 pamoka – 11.25-12.10
5 pamoka – 12.20-13.05
6 pamoka – 13.15-14.00
Nuo 15.00 – pailgintos dienos grupė

5–10 klasės:

1 pamoka – 8.05-8.50
2 pamoka – 9.00-9.45
3 pamoka – 9.55-10.40
4 pamoka – 10.50-11.35
Pertrauka 50 min.,
11.35-12.10 valgo 5-8 klasių mokiniai
12.10-12.25 valgo 9-10 klasių mokiniai
5 pamoka – 12.25-13.10
6 pamoka – 13.15-14.00
7 pamoka – 14.05-14.50
Atnaujinta: 2021-02-04

Atostogų laikas

2020-2021 m.m. 1 - 10 klasių mokiniams ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. — spalio 30 d.

Žiemos (ŠV. Kalėdų) atostogos
2019 m. gruodžio 23 d. — sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2020 m. vasario 15 d. vasario 19 d.

Pavasario (ŠV. Velykų)
2020 m. balandžio 6 d. — balandžio 9 d.

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams
2020 m. birželio 10 d. — rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos 5-10 klasių mokiniams
2020 m. birželio 25 d. — rugpjūčio 31 d.

Atnaujinta: 2021-02-04

Kėlimo į aukštesnę klasę tvarka

Kėlimas į aukštesnę klasę mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526, Nr. 69-2488; 2006, Nr. 28-950; 2007, Nr. 25-945; 2008 Nr.75-2986; 2009 Nr.112-4791).

PUPP laikymo tvarka

PUPP vykdomas remiantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-813;
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijomis, patvirtintomis Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.(1.3.)-VI-124.

Tėvų apeliavimas

Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.

Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

Atnaujinta: 2021-02-04